π, visualised

Out of interest, I felt like visualising the digits of π. Nerd? Never.

I’ve calculated π using the usual arctan formula, to enough digits for what I’m planning; 3600.

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585371050792279689258923542019956112129021960864034418159813629774771309960518707211349999998372978049951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201065485863278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721775283479131515574857242454150695950829533116861727855889075098381754637464939319255060400927701671139009848824012858361603563707660104710181942955596198946767837449448255379774726847104047534646208046684259069491293313677028989152104752162056966024058038150193511253382430035587640247496473263914199272604269922796782354781636009341721641219924586315030286182974555706749838505494588586926995690927210797509302955321165344987202755960236480665499119881834797753566369807426542527862551818417574672890977772793800081647060016145249192173217214772350141441973568548161361157352552133475741849468438523323907394143334547762416862518983569485562099219222184272550254256887671790494601653466804988627232791786085784383827967976681454100953883786360950680064225125205117392984896084128488626945604241965285022210661186306744278622039194945047123713786960956364371917287467764657573962413890865832645995813390478027590099465764078951269468398352595709825822620522489407726719478268482601476990902640136394437455305068203496252451749399651431429809190659250937221696461515709858387410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364542858444795265867821051141354735739523113427166102135969536231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077346722182562599661501421503068038447734549202605414665925201497442850732518666002132434088190710486331734649651453905796268561005508106658796998163574736384052571459102897064140110971206280439039759515677157700420337869936007230558763176359421873125147120532928191826186125867321579198414848829164470609575270695722091756711672291098169091528017350671274858322287183520935396572512108357915136988209144421006751033467110314126711136990865851639831501970165151168517143765761835155650884909989859982387345528331635507647918532

I take the first three digits after the decimal (=141), modulo 255 (=141), and use these as the R in an RGB triple. I do the same for the next three digits (=592), modulo 255 (=82) and use these as the G value. Then the three after that (653 -> 143 -> B value). So the first RGB triple is (141,82,143) which looks like this . Then I start another RGB triple and do the whole thing over and over again, until I have 400 values. Each triple is used to draw a pixel using the Imagemagick tool in a 20×20 grid png file, which I’ve magnified 20x. The result is:

pi, visualised

pi, visualised

The source for this is below. I’m yet to figure out how to loop over arguments for Imagemagick (it didn’t like me echoing to it from a subshell), so there’s a lot of lines for adding the pixels.

#!/bin/bash

export BC_LINE_LENGTH=4000

length=3600

pi=$(echo "scale=$length; 4*a(1)" | bc -l)
echo $pi

j=0

for i in $(seq 2 9 $length) ; do

  pisub1=${pi:$i:3}
  pisub2=${pi:$(($i+3)):3}
  pisub3=${pi:$(($i+6)):3}

  pisub1mod[j]=$(echo "$pisub1 % 255" | bc)
  pisub2mod[j]=$(echo "$pisub2 % 255" | bc)
  pisub3mod[j]=$(echo "$pisub3 % 255" | bc)

  j=$(($j+1))

done

convert -size 20x20 xc:white \
-fill "rgb(${pisub1mod[0]},${pisub2mod[0]},${pisub3mod[0]})" -draw "point 0,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[1]},${pisub2mod[1]},${pisub3mod[1]})" -draw "point 1,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[2]},${pisub2mod[2]},${pisub3mod[2]})" -draw "point 2,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[3]},${pisub2mod[3]},${pisub3mod[3]})" -draw "point 3,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[4]},${pisub2mod[4]},${pisub3mod[4]})" -draw "point 4,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[5]},${pisub2mod[5]},${pisub3mod[5]})" -draw "point 5,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[6]},${pisub2mod[6]},${pisub3mod[6]})" -draw "point 6,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[7]},${pisub2mod[7]},${pisub3mod[7]})" -draw "point 7,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[8]},${pisub2mod[8]},${pisub3mod[8]})" -draw "point 8,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[9]},${pisub2mod[9]},${pisub3mod[9]})" -draw "point 9,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[10]},${pisub2mod[10]},${pisub3mod[10]})" -draw "point 10,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[11]},${pisub2mod[11]},${pisub3mod[11]})" -draw "point 11,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[12]},${pisub2mod[12]},${pisub3mod[12]})" -draw "point 12,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[13]},${pisub2mod[13]},${pisub3mod[13]})" -draw "point 13,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[14]},${pisub2mod[14]},${pisub3mod[14]})" -draw "point 14,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[15]},${pisub2mod[15]},${pisub3mod[15]})" -draw "point 15,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[16]},${pisub2mod[16]},${pisub3mod[16]})" -draw "point 16,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[17]},${pisub2mod[17]},${pisub3mod[17]})" -draw "point 17,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[18]},${pisub2mod[18]},${pisub3mod[18]})" -draw "point 18,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[19]},${pisub2mod[19]},${pisub3mod[19]})" -draw "point 19,0" \
-fill "rgb(${pisub1mod[20]},${pisub2mod[20]},${pisub3mod[20]})" -draw "point 0,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[21]},${pisub2mod[21]},${pisub3mod[21]})" -draw "point 1,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[22]},${pisub2mod[22]},${pisub3mod[22]})" -draw "point 2,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[23]},${pisub2mod[23]},${pisub3mod[23]})" -draw "point 3,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[24]},${pisub2mod[24]},${pisub3mod[24]})" -draw "point 4,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[25]},${pisub2mod[25]},${pisub3mod[25]})" -draw "point 5,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[26]},${pisub2mod[26]},${pisub3mod[26]})" -draw "point 6,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[27]},${pisub2mod[27]},${pisub3mod[27]})" -draw "point 7,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[28]},${pisub2mod[28]},${pisub3mod[28]})" -draw "point 8,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[29]},${pisub2mod[29]},${pisub3mod[29]})" -draw "point 9,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[30]},${pisub2mod[30]},${pisub3mod[30]})" -draw "point 10,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[31]},${pisub2mod[31]},${pisub3mod[31]})" -draw "point 11,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[32]},${pisub2mod[32]},${pisub3mod[32]})" -draw "point 12,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[33]},${pisub2mod[33]},${pisub3mod[33]})" -draw "point 13,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[34]},${pisub2mod[34]},${pisub3mod[34]})" -draw "point 14,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[35]},${pisub2mod[35]},${pisub3mod[35]})" -draw "point 15,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[36]},${pisub2mod[36]},${pisub3mod[36]})" -draw "point 16,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[37]},${pisub2mod[37]},${pisub3mod[37]})" -draw "point 17,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[38]},${pisub2mod[38]},${pisub3mod[38]})" -draw "point 18,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[39]},${pisub2mod[39]},${pisub3mod[39]})" -draw "point 19,1" \
-fill "rgb(${pisub1mod[40]},${pisub2mod[40]},${pisub3mod[40]})" -draw "point 0,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[41]},${pisub2mod[41]},${pisub3mod[41]})" -draw "point 1,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[42]},${pisub2mod[42]},${pisub3mod[42]})" -draw "point 2,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[43]},${pisub2mod[43]},${pisub3mod[43]})" -draw "point 3,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[44]},${pisub2mod[44]},${pisub3mod[44]})" -draw "point 4,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[45]},${pisub2mod[45]},${pisub3mod[45]})" -draw "point 5,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[46]},${pisub2mod[46]},${pisub3mod[46]})" -draw "point 6,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[47]},${pisub2mod[47]},${pisub3mod[47]})" -draw "point 7,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[48]},${pisub2mod[48]},${pisub3mod[48]})" -draw "point 8,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[49]},${pisub2mod[49]},${pisub3mod[49]})" -draw "point 9,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[50]},${pisub2mod[50]},${pisub3mod[50]})" -draw "point 10,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[51]},${pisub2mod[51]},${pisub3mod[51]})" -draw "point 11,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[52]},${pisub2mod[52]},${pisub3mod[52]})" -draw "point 12,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[53]},${pisub2mod[53]},${pisub3mod[53]})" -draw "point 13,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[54]},${pisub2mod[54]},${pisub3mod[54]})" -draw "point 14,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[55]},${pisub2mod[55]},${pisub3mod[55]})" -draw "point 15,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[56]},${pisub2mod[56]},${pisub3mod[56]})" -draw "point 16,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[57]},${pisub2mod[57]},${pisub3mod[57]})" -draw "point 17,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[58]},${pisub2mod[58]},${pisub3mod[58]})" -draw "point 18,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[59]},${pisub2mod[59]},${pisub3mod[59]})" -draw "point 19,2" \
-fill "rgb(${pisub1mod[60]},${pisub2mod[60]},${pisub3mod[60]})" -draw "point 0,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[61]},${pisub2mod[61]},${pisub3mod[61]})" -draw "point 1,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[62]},${pisub2mod[62]},${pisub3mod[62]})" -draw "point 2,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[63]},${pisub2mod[63]},${pisub3mod[63]})" -draw "point 3,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[64]},${pisub2mod[64]},${pisub3mod[64]})" -draw "point 4,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[65]},${pisub2mod[65]},${pisub3mod[65]})" -draw "point 5,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[66]},${pisub2mod[66]},${pisub3mod[66]})" -draw "point 6,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[67]},${pisub2mod[67]},${pisub3mod[67]})" -draw "point 7,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[68]},${pisub2mod[68]},${pisub3mod[68]})" -draw "point 8,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[69]},${pisub2mod[69]},${pisub3mod[69]})" -draw "point 9,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[70]},${pisub2mod[70]},${pisub3mod[70]})" -draw "point 10,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[71]},${pisub2mod[71]},${pisub3mod[71]})" -draw "point 11,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[72]},${pisub2mod[72]},${pisub3mod[72]})" -draw "point 12,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[73]},${pisub2mod[73]},${pisub3mod[73]})" -draw "point 13,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[74]},${pisub2mod[74]},${pisub3mod[74]})" -draw "point 14,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[75]},${pisub2mod[75]},${pisub3mod[75]})" -draw "point 15,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[76]},${pisub2mod[76]},${pisub3mod[76]})" -draw "point 16,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[77]},${pisub2mod[77]},${pisub3mod[77]})" -draw "point 17,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[78]},${pisub2mod[78]},${pisub3mod[78]})" -draw "point 18,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[79]},${pisub2mod[79]},${pisub3mod[79]})" -draw "point 19,3" \
-fill "rgb(${pisub1mod[80]},${pisub2mod[80]},${pisub3mod[80]})" -draw "point 0,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[81]},${pisub2mod[81]},${pisub3mod[81]})" -draw "point 1,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[82]},${pisub2mod[82]},${pisub3mod[82]})" -draw "point 2,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[83]},${pisub2mod[83]},${pisub3mod[83]})" -draw "point 3,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[84]},${pisub2mod[84]},${pisub3mod[84]})" -draw "point 4,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[85]},${pisub2mod[85]},${pisub3mod[85]})" -draw "point 5,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[86]},${pisub2mod[86]},${pisub3mod[86]})" -draw "point 6,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[87]},${pisub2mod[87]},${pisub3mod[87]})" -draw "point 7,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[88]},${pisub2mod[88]},${pisub3mod[88]})" -draw "point 8,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[89]},${pisub2mod[89]},${pisub3mod[89]})" -draw "point 9,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[90]},${pisub2mod[90]},${pisub3mod[90]})" -draw "point 10,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[91]},${pisub2mod[91]},${pisub3mod[91]})" -draw "point 11,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[92]},${pisub2mod[92]},${pisub3mod[92]})" -draw "point 12,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[93]},${pisub2mod[93]},${pisub3mod[93]})" -draw "point 13,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[94]},${pisub2mod[94]},${pisub3mod[94]})" -draw "point 14,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[95]},${pisub2mod[95]},${pisub3mod[95]})" -draw "point 15,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[96]},${pisub2mod[96]},${pisub3mod[96]})" -draw "point 16,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[97]},${pisub2mod[97]},${pisub3mod[97]})" -draw "point 17,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[98]},${pisub2mod[98]},${pisub3mod[98]})" -draw "point 18,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[99]},${pisub2mod[99]},${pisub3mod[99]})" -draw "point 19,4" \
-fill "rgb(${pisub1mod[100]},${pisub2mod[100]},${pisub3mod[100]})" -draw "point 0,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[101]},${pisub2mod[101]},${pisub3mod[101]})" -draw "point 1,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[102]},${pisub2mod[102]},${pisub3mod[102]})" -draw "point 2,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[103]},${pisub2mod[103]},${pisub3mod[103]})" -draw "point 3,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[104]},${pisub2mod[104]},${pisub3mod[104]})" -draw "point 4,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[105]},${pisub2mod[105]},${pisub3mod[105]})" -draw "point 5,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[106]},${pisub2mod[106]},${pisub3mod[106]})" -draw "point 6,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[107]},${pisub2mod[107]},${pisub3mod[107]})" -draw "point 7,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[108]},${pisub2mod[108]},${pisub3mod[108]})" -draw "point 8,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[109]},${pisub2mod[109]},${pisub3mod[109]})" -draw "point 9,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[110]},${pisub2mod[110]},${pisub3mod[110]})" -draw "point 10,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[111]},${pisub2mod[111]},${pisub3mod[111]})" -draw "point 11,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[112]},${pisub2mod[112]},${pisub3mod[112]})" -draw "point 12,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[113]},${pisub2mod[113]},${pisub3mod[113]})" -draw "point 13,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[114]},${pisub2mod[114]},${pisub3mod[114]})" -draw "point 14,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[115]},${pisub2mod[115]},${pisub3mod[115]})" -draw "point 15,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[116]},${pisub2mod[116]},${pisub3mod[116]})" -draw "point 16,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[117]},${pisub2mod[117]},${pisub3mod[117]})" -draw "point 17,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[118]},${pisub2mod[118]},${pisub3mod[118]})" -draw "point 18,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[119]},${pisub2mod[119]},${pisub3mod[119]})" -draw "point 19,5" \
-fill "rgb(${pisub1mod[120]},${pisub2mod[120]},${pisub3mod[120]})" -draw "point 0,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[121]},${pisub2mod[121]},${pisub3mod[121]})" -draw "point 1,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[122]},${pisub2mod[122]},${pisub3mod[122]})" -draw "point 2,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[123]},${pisub2mod[123]},${pisub3mod[123]})" -draw "point 3,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[124]},${pisub2mod[124]},${pisub3mod[124]})" -draw "point 4,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[125]},${pisub2mod[125]},${pisub3mod[125]})" -draw "point 5,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[126]},${pisub2mod[126]},${pisub3mod[126]})" -draw "point 6,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[127]},${pisub2mod[127]},${pisub3mod[127]})" -draw "point 7,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[128]},${pisub2mod[128]},${pisub3mod[128]})" -draw "point 8,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[129]},${pisub2mod[129]},${pisub3mod[129]})" -draw "point 9,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[130]},${pisub2mod[130]},${pisub3mod[130]})" -draw "point 10,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[131]},${pisub2mod[131]},${pisub3mod[131]})" -draw "point 11,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[132]},${pisub2mod[132]},${pisub3mod[132]})" -draw "point 12,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[133]},${pisub2mod[133]},${pisub3mod[133]})" -draw "point 13,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[134]},${pisub2mod[134]},${pisub3mod[134]})" -draw "point 14,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[135]},${pisub2mod[135]},${pisub3mod[135]})" -draw "point 15,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[136]},${pisub2mod[136]},${pisub3mod[136]})" -draw "point 16,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[137]},${pisub2mod[137]},${pisub3mod[137]})" -draw "point 17,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[138]},${pisub2mod[138]},${pisub3mod[138]})" -draw "point 18,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[139]},${pisub2mod[139]},${pisub3mod[139]})" -draw "point 19,6" \
-fill "rgb(${pisub1mod[140]},${pisub2mod[140]},${pisub3mod[140]})" -draw "point 0,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[141]},${pisub2mod[141]},${pisub3mod[141]})" -draw "point 1,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[142]},${pisub2mod[142]},${pisub3mod[142]})" -draw "point 2,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[143]},${pisub2mod[143]},${pisub3mod[143]})" -draw "point 3,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[144]},${pisub2mod[144]},${pisub3mod[144]})" -draw "point 4,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[145]},${pisub2mod[145]},${pisub3mod[145]})" -draw "point 5,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[146]},${pisub2mod[146]},${pisub3mod[146]})" -draw "point 6,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[147]},${pisub2mod[147]},${pisub3mod[147]})" -draw "point 7,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[148]},${pisub2mod[148]},${pisub3mod[148]})" -draw "point 8,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[149]},${pisub2mod[149]},${pisub3mod[149]})" -draw "point 9,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[150]},${pisub2mod[150]},${pisub3mod[150]})" -draw "point 10,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[151]},${pisub2mod[151]},${pisub3mod[151]})" -draw "point 11,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[152]},${pisub2mod[152]},${pisub3mod[152]})" -draw "point 12,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[153]},${pisub2mod[153]},${pisub3mod[153]})" -draw "point 13,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[154]},${pisub2mod[154]},${pisub3mod[154]})" -draw "point 14,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[155]},${pisub2mod[155]},${pisub3mod[155]})" -draw "point 15,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[156]},${pisub2mod[156]},${pisub3mod[156]})" -draw "point 16,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[157]},${pisub2mod[157]},${pisub3mod[157]})" -draw "point 17,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[158]},${pisub2mod[158]},${pisub3mod[158]})" -draw "point 18,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[159]},${pisub2mod[159]},${pisub3mod[159]})" -draw "point 19,7" \
-fill "rgb(${pisub1mod[160]},${pisub2mod[160]},${pisub3mod[160]})" -draw "point 0,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[161]},${pisub2mod[161]},${pisub3mod[161]})" -draw "point 1,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[162]},${pisub2mod[162]},${pisub3mod[162]})" -draw "point 2,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[163]},${pisub2mod[163]},${pisub3mod[163]})" -draw "point 3,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[164]},${pisub2mod[164]},${pisub3mod[164]})" -draw "point 4,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[165]},${pisub2mod[165]},${pisub3mod[165]})" -draw "point 5,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[166]},${pisub2mod[166]},${pisub3mod[166]})" -draw "point 6,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[167]},${pisub2mod[167]},${pisub3mod[167]})" -draw "point 7,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[168]},${pisub2mod[168]},${pisub3mod[168]})" -draw "point 8,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[169]},${pisub2mod[169]},${pisub3mod[169]})" -draw "point 9,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[170]},${pisub2mod[170]},${pisub3mod[170]})" -draw "point 10,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[171]},${pisub2mod[171]},${pisub3mod[171]})" -draw "point 11,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[172]},${pisub2mod[172]},${pisub3mod[172]})" -draw "point 12,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[173]},${pisub2mod[173]},${pisub3mod[173]})" -draw "point 13,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[174]},${pisub2mod[174]},${pisub3mod[174]})" -draw "point 14,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[175]},${pisub2mod[175]},${pisub3mod[175]})" -draw "point 15,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[176]},${pisub2mod[176]},${pisub3mod[176]})" -draw "point 16,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[177]},${pisub2mod[177]},${pisub3mod[177]})" -draw "point 17,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[178]},${pisub2mod[178]},${pisub3mod[178]})" -draw "point 18,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[179]},${pisub2mod[179]},${pisub3mod[179]})" -draw "point 19,8" \
-fill "rgb(${pisub1mod[180]},${pisub2mod[180]},${pisub3mod[180]})" -draw "point 0,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[181]},${pisub2mod[181]},${pisub3mod[181]})" -draw "point 1,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[182]},${pisub2mod[182]},${pisub3mod[182]})" -draw "point 2,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[183]},${pisub2mod[183]},${pisub3mod[183]})" -draw "point 3,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[184]},${pisub2mod[184]},${pisub3mod[184]})" -draw "point 4,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[185]},${pisub2mod[185]},${pisub3mod[185]})" -draw "point 5,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[186]},${pisub2mod[186]},${pisub3mod[186]})" -draw "point 6,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[187]},${pisub2mod[187]},${pisub3mod[187]})" -draw "point 7,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[188]},${pisub2mod[188]},${pisub3mod[188]})" -draw "point 8,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[189]},${pisub2mod[189]},${pisub3mod[189]})" -draw "point 9,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[190]},${pisub2mod[190]},${pisub3mod[190]})" -draw "point 10,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[191]},${pisub2mod[191]},${pisub3mod[191]})" -draw "point 11,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[192]},${pisub2mod[192]},${pisub3mod[192]})" -draw "point 12,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[193]},${pisub2mod[193]},${pisub3mod[193]})" -draw "point 13,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[194]},${pisub2mod[194]},${pisub3mod[194]})" -draw "point 14,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[195]},${pisub2mod[195]},${pisub3mod[195]})" -draw "point 15,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[196]},${pisub2mod[196]},${pisub3mod[196]})" -draw "point 16,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[197]},${pisub2mod[197]},${pisub3mod[197]})" -draw "point 17,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[198]},${pisub2mod[198]},${pisub3mod[198]})" -draw "point 18,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[199]},${pisub2mod[199]},${pisub3mod[199]})" -draw "point 19,9" \
-fill "rgb(${pisub1mod[200]},${pisub2mod[200]},${pisub3mod[200]})" -draw "point 0,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[201]},${pisub2mod[201]},${pisub3mod[201]})" -draw "point 1,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[202]},${pisub2mod[202]},${pisub3mod[202]})" -draw "point 2,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[203]},${pisub2mod[203]},${pisub3mod[203]})" -draw "point 3,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[204]},${pisub2mod[204]},${pisub3mod[204]})" -draw "point 4,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[205]},${pisub2mod[205]},${pisub3mod[205]})" -draw "point 5,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[206]},${pisub2mod[206]},${pisub3mod[206]})" -draw "point 6,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[207]},${pisub2mod[207]},${pisub3mod[207]})" -draw "point 7,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[208]},${pisub2mod[208]},${pisub3mod[208]})" -draw "point 8,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[209]},${pisub2mod[209]},${pisub3mod[209]})" -draw "point 9,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[210]},${pisub2mod[210]},${pisub3mod[210]})" -draw "point 10,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[211]},${pisub2mod[211]},${pisub3mod[211]})" -draw "point 11,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[212]},${pisub2mod[212]},${pisub3mod[212]})" -draw "point 12,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[213]},${pisub2mod[213]},${pisub3mod[213]})" -draw "point 13,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[214]},${pisub2mod[214]},${pisub3mod[214]})" -draw "point 14,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[215]},${pisub2mod[215]},${pisub3mod[215]})" -draw "point 15,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[216]},${pisub2mod[216]},${pisub3mod[216]})" -draw "point 16,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[217]},${pisub2mod[217]},${pisub3mod[217]})" -draw "point 17,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[218]},${pisub2mod[218]},${pisub3mod[218]})" -draw "point 18,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[219]},${pisub2mod[219]},${pisub3mod[219]})" -draw "point 19,10" \
-fill "rgb(${pisub1mod[220]},${pisub2mod[220]},${pisub3mod[220]})" -draw "point 0,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[221]},${pisub2mod[221]},${pisub3mod[221]})" -draw "point 1,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[222]},${pisub2mod[222]},${pisub3mod[222]})" -draw "point 2,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[223]},${pisub2mod[223]},${pisub3mod[223]})" -draw "point 3,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[224]},${pisub2mod[224]},${pisub3mod[224]})" -draw "point 4,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[225]},${pisub2mod[225]},${pisub3mod[225]})" -draw "point 5,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[226]},${pisub2mod[226]},${pisub3mod[226]})" -draw "point 6,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[227]},${pisub2mod[227]},${pisub3mod[227]})" -draw "point 7,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[228]},${pisub2mod[228]},${pisub3mod[228]})" -draw "point 8,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[229]},${pisub2mod[229]},${pisub3mod[229]})" -draw "point 9,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[230]},${pisub2mod[230]},${pisub3mod[230]})" -draw "point 10,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[231]},${pisub2mod[231]},${pisub3mod[231]})" -draw "point 11,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[232]},${pisub2mod[232]},${pisub3mod[232]})" -draw "point 12,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[233]},${pisub2mod[233]},${pisub3mod[233]})" -draw "point 13,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[234]},${pisub2mod[234]},${pisub3mod[234]})" -draw "point 14,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[235]},${pisub2mod[235]},${pisub3mod[235]})" -draw "point 15,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[236]},${pisub2mod[236]},${pisub3mod[236]})" -draw "point 16,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[237]},${pisub2mod[237]},${pisub3mod[237]})" -draw "point 17,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[238]},${pisub2mod[238]},${pisub3mod[238]})" -draw "point 18,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[239]},${pisub2mod[239]},${pisub3mod[239]})" -draw "point 19,11" \
-fill "rgb(${pisub1mod[240]},${pisub2mod[240]},${pisub3mod[240]})" -draw "point 0,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[241]},${pisub2mod[241]},${pisub3mod[241]})" -draw "point 1,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[242]},${pisub2mod[242]},${pisub3mod[242]})" -draw "point 2,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[243]},${pisub2mod[243]},${pisub3mod[243]})" -draw "point 3,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[244]},${pisub2mod[244]},${pisub3mod[244]})" -draw "point 4,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[245]},${pisub2mod[245]},${pisub3mod[245]})" -draw "point 5,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[246]},${pisub2mod[246]},${pisub3mod[246]})" -draw "point 6,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[247]},${pisub2mod[247]},${pisub3mod[247]})" -draw "point 7,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[248]},${pisub2mod[248]},${pisub3mod[248]})" -draw "point 8,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[249]},${pisub2mod[249]},${pisub3mod[249]})" -draw "point 9,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[250]},${pisub2mod[250]},${pisub3mod[250]})" -draw "point 10,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[251]},${pisub2mod[251]},${pisub3mod[251]})" -draw "point 11,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[252]},${pisub2mod[252]},${pisub3mod[252]})" -draw "point 12,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[253]},${pisub2mod[253]},${pisub3mod[253]})" -draw "point 13,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[254]},${pisub2mod[254]},${pisub3mod[254]})" -draw "point 14,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[255]},${pisub2mod[255]},${pisub3mod[255]})" -draw "point 15,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[256]},${pisub2mod[256]},${pisub3mod[256]})" -draw "point 16,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[257]},${pisub2mod[257]},${pisub3mod[257]})" -draw "point 17,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[258]},${pisub2mod[258]},${pisub3mod[258]})" -draw "point 18,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[259]},${pisub2mod[259]},${pisub3mod[259]})" -draw "point 19,12" \
-fill "rgb(${pisub1mod[260]},${pisub2mod[260]},${pisub3mod[260]})" -draw "point 0,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[261]},${pisub2mod[261]},${pisub3mod[261]})" -draw "point 1,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[262]},${pisub2mod[262]},${pisub3mod[262]})" -draw "point 2,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[263]},${pisub2mod[263]},${pisub3mod[263]})" -draw "point 3,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[264]},${pisub2mod[264]},${pisub3mod[264]})" -draw "point 4,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[265]},${pisub2mod[265]},${pisub3mod[265]})" -draw "point 5,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[266]},${pisub2mod[266]},${pisub3mod[266]})" -draw "point 6,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[267]},${pisub2mod[267]},${pisub3mod[267]})" -draw "point 7,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[268]},${pisub2mod[268]},${pisub3mod[268]})" -draw "point 8,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[269]},${pisub2mod[269]},${pisub3mod[269]})" -draw "point 9,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[270]},${pisub2mod[270]},${pisub3mod[270]})" -draw "point 10,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[271]},${pisub2mod[271]},${pisub3mod[271]})" -draw "point 11,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[272]},${pisub2mod[272]},${pisub3mod[272]})" -draw "point 12,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[273]},${pisub2mod[273]},${pisub3mod[273]})" -draw "point 13,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[274]},${pisub2mod[274]},${pisub3mod[274]})" -draw "point 14,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[275]},${pisub2mod[275]},${pisub3mod[275]})" -draw "point 15,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[276]},${pisub2mod[276]},${pisub3mod[276]})" -draw "point 16,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[277]},${pisub2mod[277]},${pisub3mod[277]})" -draw "point 17,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[278]},${pisub2mod[278]},${pisub3mod[278]})" -draw "point 18,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[279]},${pisub2mod[279]},${pisub3mod[279]})" -draw "point 19,13" \
-fill "rgb(${pisub1mod[280]},${pisub2mod[280]},${pisub3mod[280]})" -draw "point 0,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[281]},${pisub2mod[281]},${pisub3mod[281]})" -draw "point 1,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[282]},${pisub2mod[282]},${pisub3mod[282]})" -draw "point 2,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[283]},${pisub2mod[283]},${pisub3mod[283]})" -draw "point 3,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[284]},${pisub2mod[284]},${pisub3mod[284]})" -draw "point 4,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[285]},${pisub2mod[285]},${pisub3mod[285]})" -draw "point 5,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[286]},${pisub2mod[286]},${pisub3mod[286]})" -draw "point 6,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[287]},${pisub2mod[287]},${pisub3mod[287]})" -draw "point 7,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[288]},${pisub2mod[288]},${pisub3mod[288]})" -draw "point 8,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[289]},${pisub2mod[289]},${pisub3mod[289]})" -draw "point 9,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[290]},${pisub2mod[290]},${pisub3mod[290]})" -draw "point 10,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[291]},${pisub2mod[291]},${pisub3mod[291]})" -draw "point 11,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[292]},${pisub2mod[292]},${pisub3mod[292]})" -draw "point 12,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[293]},${pisub2mod[293]},${pisub3mod[293]})" -draw "point 13,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[294]},${pisub2mod[294]},${pisub3mod[294]})" -draw "point 14,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[295]},${pisub2mod[295]},${pisub3mod[295]})" -draw "point 15,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[296]},${pisub2mod[296]},${pisub3mod[296]})" -draw "point 16,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[297]},${pisub2mod[297]},${pisub3mod[297]})" -draw "point 17,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[298]},${pisub2mod[298]},${pisub3mod[298]})" -draw "point 18,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[299]},${pisub2mod[299]},${pisub3mod[299]})" -draw "point 19,14" \
-fill "rgb(${pisub1mod[300]},${pisub2mod[300]},${pisub3mod[300]})" -draw "point 0,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[301]},${pisub2mod[301]},${pisub3mod[301]})" -draw "point 1,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[302]},${pisub2mod[302]},${pisub3mod[302]})" -draw "point 2,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[303]},${pisub2mod[303]},${pisub3mod[303]})" -draw "point 3,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[304]},${pisub2mod[304]},${pisub3mod[304]})" -draw "point 4,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[305]},${pisub2mod[305]},${pisub3mod[305]})" -draw "point 5,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[306]},${pisub2mod[306]},${pisub3mod[306]})" -draw "point 6,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[307]},${pisub2mod[307]},${pisub3mod[307]})" -draw "point 7,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[308]},${pisub2mod[308]},${pisub3mod[308]})" -draw "point 8,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[309]},${pisub2mod[309]},${pisub3mod[309]})" -draw "point 9,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[310]},${pisub2mod[310]},${pisub3mod[310]})" -draw "point 10,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[311]},${pisub2mod[311]},${pisub3mod[311]})" -draw "point 11,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[312]},${pisub2mod[312]},${pisub3mod[312]})" -draw "point 12,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[313]},${pisub2mod[313]},${pisub3mod[313]})" -draw "point 13,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[314]},${pisub2mod[314]},${pisub3mod[314]})" -draw "point 14,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[315]},${pisub2mod[315]},${pisub3mod[315]})" -draw "point 15,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[316]},${pisub2mod[316]},${pisub3mod[316]})" -draw "point 16,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[317]},${pisub2mod[317]},${pisub3mod[317]})" -draw "point 17,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[318]},${pisub2mod[318]},${pisub3mod[318]})" -draw "point 18,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[319]},${pisub2mod[319]},${pisub3mod[319]})" -draw "point 19,15" \
-fill "rgb(${pisub1mod[320]},${pisub2mod[320]},${pisub3mod[320]})" -draw "point 0,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[321]},${pisub2mod[321]},${pisub3mod[321]})" -draw "point 1,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[322]},${pisub2mod[322]},${pisub3mod[322]})" -draw "point 2,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[323]},${pisub2mod[323]},${pisub3mod[323]})" -draw "point 3,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[324]},${pisub2mod[324]},${pisub3mod[324]})" -draw "point 4,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[325]},${pisub2mod[325]},${pisub3mod[325]})" -draw "point 5,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[326]},${pisub2mod[326]},${pisub3mod[326]})" -draw "point 6,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[327]},${pisub2mod[327]},${pisub3mod[327]})" -draw "point 7,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[328]},${pisub2mod[328]},${pisub3mod[328]})" -draw "point 8,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[329]},${pisub2mod[329]},${pisub3mod[329]})" -draw "point 9,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[330]},${pisub2mod[330]},${pisub3mod[330]})" -draw "point 10,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[331]},${pisub2mod[331]},${pisub3mod[331]})" -draw "point 11,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[332]},${pisub2mod[332]},${pisub3mod[332]})" -draw "point 12,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[333]},${pisub2mod[333]},${pisub3mod[333]})" -draw "point 13,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[334]},${pisub2mod[334]},${pisub3mod[334]})" -draw "point 14,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[335]},${pisub2mod[335]},${pisub3mod[335]})" -draw "point 15,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[336]},${pisub2mod[336]},${pisub3mod[336]})" -draw "point 16,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[337]},${pisub2mod[337]},${pisub3mod[337]})" -draw "point 17,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[338]},${pisub2mod[338]},${pisub3mod[338]})" -draw "point 18,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[339]},${pisub2mod[339]},${pisub3mod[339]})" -draw "point 19,16" \
-fill "rgb(${pisub1mod[340]},${pisub2mod[340]},${pisub3mod[340]})" -draw "point 0,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[341]},${pisub2mod[341]},${pisub3mod[341]})" -draw "point 1,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[342]},${pisub2mod[342]},${pisub3mod[342]})" -draw "point 2,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[343]},${pisub2mod[343]},${pisub3mod[343]})" -draw "point 3,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[344]},${pisub2mod[344]},${pisub3mod[344]})" -draw "point 4,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[345]},${pisub2mod[345]},${pisub3mod[345]})" -draw "point 5,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[346]},${pisub2mod[346]},${pisub3mod[346]})" -draw "point 6,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[347]},${pisub2mod[347]},${pisub3mod[347]})" -draw "point 7,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[348]},${pisub2mod[348]},${pisub3mod[348]})" -draw "point 8,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[349]},${pisub2mod[349]},${pisub3mod[349]})" -draw "point 9,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[350]},${pisub2mod[350]},${pisub3mod[350]})" -draw "point 10,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[351]},${pisub2mod[351]},${pisub3mod[351]})" -draw "point 11,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[352]},${pisub2mod[352]},${pisub3mod[352]})" -draw "point 12,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[353]},${pisub2mod[353]},${pisub3mod[353]})" -draw "point 13,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[354]},${pisub2mod[354]},${pisub3mod[354]})" -draw "point 14,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[355]},${pisub2mod[355]},${pisub3mod[355]})" -draw "point 15,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[356]},${pisub2mod[356]},${pisub3mod[356]})" -draw "point 16,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[357]},${pisub2mod[357]},${pisub3mod[357]})" -draw "point 17,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[358]},${pisub2mod[358]},${pisub3mod[358]})" -draw "point 18,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[359]},${pisub2mod[359]},${pisub3mod[359]})" -draw "point 19,17" \
-fill "rgb(${pisub1mod[360]},${pisub2mod[360]},${pisub3mod[360]})" -draw "point 0,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[361]},${pisub2mod[361]},${pisub3mod[361]})" -draw "point 1,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[362]},${pisub2mod[362]},${pisub3mod[362]})" -draw "point 2,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[363]},${pisub2mod[363]},${pisub3mod[363]})" -draw "point 3,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[364]},${pisub2mod[364]},${pisub3mod[364]})" -draw "point 4,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[365]},${pisub2mod[365]},${pisub3mod[365]})" -draw "point 5,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[366]},${pisub2mod[366]},${pisub3mod[366]})" -draw "point 6,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[367]},${pisub2mod[367]},${pisub3mod[367]})" -draw "point 7,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[368]},${pisub2mod[368]},${pisub3mod[368]})" -draw "point 8,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[369]},${pisub2mod[369]},${pisub3mod[369]})" -draw "point 9,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[370]},${pisub2mod[370]},${pisub3mod[370]})" -draw "point 10,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[371]},${pisub2mod[371]},${pisub3mod[371]})" -draw "point 11,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[372]},${pisub2mod[372]},${pisub3mod[372]})" -draw "point 12,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[373]},${pisub2mod[373]},${pisub3mod[373]})" -draw "point 13,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[374]},${pisub2mod[374]},${pisub3mod[374]})" -draw "point 14,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[375]},${pisub2mod[375]},${pisub3mod[375]})" -draw "point 15,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[376]},${pisub2mod[376]},${pisub3mod[376]})" -draw "point 16,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[377]},${pisub2mod[377]},${pisub3mod[377]})" -draw "point 17,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[378]},${pisub2mod[378]},${pisub3mod[378]})" -draw "point 18,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[379]},${pisub2mod[379]},${pisub3mod[379]})" -draw "point 19,18" \
-fill "rgb(${pisub1mod[380]},${pisub2mod[380]},${pisub3mod[380]})" -draw "point 0,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[381]},${pisub2mod[381]},${pisub3mod[381]})" -draw "point 1,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[382]},${pisub2mod[382]},${pisub3mod[382]})" -draw "point 2,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[383]},${pisub2mod[383]},${pisub3mod[383]})" -draw "point 3,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[384]},${pisub2mod[384]},${pisub3mod[384]})" -draw "point 4,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[385]},${pisub2mod[385]},${pisub3mod[385]})" -draw "point 5,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[386]},${pisub2mod[386]},${pisub3mod[386]})" -draw "point 6,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[387]},${pisub2mod[387]},${pisub3mod[387]})" -draw "point 7,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[388]},${pisub2mod[388]},${pisub3mod[388]})" -draw "point 8,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[389]},${pisub2mod[389]},${pisub3mod[389]})" -draw "point 9,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[390]},${pisub2mod[390]},${pisub3mod[390]})" -draw "point 10,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[391]},${pisub2mod[391]},${pisub3mod[391]})" -draw "point 11,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[392]},${pisub2mod[392]},${pisub3mod[392]})" -draw "point 12,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[393]},${pisub2mod[393]},${pisub3mod[393]})" -draw "point 13,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[394]},${pisub2mod[394]},${pisub3mod[394]})" -draw "point 14,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[395]},${pisub2mod[395]},${pisub3mod[395]})" -draw "point 15,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[396]},${pisub2mod[396]},${pisub3mod[396]})" -draw "point 16,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[397]},${pisub2mod[397]},${pisub3mod[397]})" -draw "point 17,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[398]},${pisub2mod[398]},${pisub3mod[398]})" -draw "point 18,19" \
-fill "rgb(${pisub1mod[399]},${pisub2mod[399]},${pisub3mod[399]})" -draw "point 19,19" \
-scale 400x400 draw_pi.png

Leave a Reply